αναμασιέμαι


αναμασιέμαι
αναμασιέμαι, αναμασήθηκα, αναμασημένος βλ. πίν. 59 και πρβλ. αναμασώμαι

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.